19-12-16: Roll Sheet Even Sem. 2016-17

29-09-16: Final Roll Sheet Odd Sem. 2016-17

27-07-16: MCA 1st Year Odd Sem. 2016-17

13-07-16: MCA Odd Sem. 2016-17

Final MCA 1ST YEAR 2nd Sem SESSION 2015-16

Final MCA 2ND YEAR 4th Sem SESSION 2015-16

Final MCA 3RD YEAR 6th Sem SESSION 2015-16

ROLL SHEET FOR MCA SESSION 2015-16

ROLL SHEET FOR MCA SESSION-2014-15(EVEN SEM) [W.E.F.28.04.15]